加载中

    Cell morphological analysis of SARS-CoV-2 infection by transmission electron microscopy. Zhao Jin,Zhou Hongxia,Huang Wenjing,Zhou Jinchao,Qiu Minshan,Deng Zhenxuan,Chen Liping,Weng Yunceng,Cai Lihua,Gu Yingying,Zheng Qianwei,Chen Qimin,Hou Xiaotao,Wang Lin,Shen Lihan,Yang Zifeng Journal of thoracic disease 10.21037/jtd-20-1368